top of page

Portrait Embroidery

 

This workshop teaches the process of transforming photographic portrait into embroidery stitches, this process requires observation and visual examination of the facial features and the facial expressions.  

During the workshop we transfer the image to the fabric, translate the photographic image into embroidery stitches, and learn how to use the stitches as a drawing or painting tools.

 

the workshop contains a short presentation of portrait embroidery in art and crafts history, as well as in contemporary art

רקמת פרוטרט

הסדנה עוסקת בהעברה של צילום פרוטרט לתכי רקמה. העברת הצילום לבד דורשת התבוננות מעמיקה וניתוח צורני של תווי הפניםו ההבעות.

במהלך הסדנה לומדים להעביר את הדימויי המצולם לבד, לתרגם את הקווים והכתמים של הצילום לקווי עזר של רקמה. בהמשך לומדים מספר תכי רקמה, וכיצד להשתמש בהם ככלי של רישום או ציור.
הסדנה נפתחת במצגת קצרה העוסקת בהיסטוריה של רקמת דיוקן, וכיצד אומנות זו התפתחה והייתה מתולדות האמנות הפלסטית, החל מהמאה העשירית לספירה ועד לאמנות העכשווית.


הסדנה מתאימה לכל הרמות ואין צורך בידע קודם. מטרת הסדנה היא לעשות שימוש ברקמה ככלי לביטויי אומנותי אישי ויצירתי.

bottom of page